برند GX

روینگ (16)

تردمیل مکانیکی (10)

بایک ارگ (4)

ایربایک (19)

اسکی ارگ (7)

استپ میل (8)